tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The expression made when giving something to a man.
man1: hey can you hand me that clip?
man2: (hands him clip) "plididam"
man1: thanks :)
viết bởi Scoopy Scoop 02 Tháng chín, 2010