tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A derogative term for the police.
Did you hear about how po scum beat up that black guy the other day?
viết bởi Deep Blue 2012 20 Tháng tám, 2009