tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone of a heavy, even rotund, physical frame.
Get that fat hoof off my sneaker, you podgemeister!
viết bởi Rainier Wolfcastle 26 Tháng tư, 2005