tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Douchebag or whore, any curse involving sluts
Boy1:Hey yeah your girl is a poohwhore
Boy2:Wat?
Boy1:Nothing
viết bởi Lolk 19 Tháng tư, 2012