tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
An adorable person
Jesse Parrish is my Pootchie:) I love that kidd<3
viết bởi --i[love]yu 28 Tháng tám, 2010