tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a computer constantly gets Pop Ups ads
John: Hey go on youtube I saw a great video!

Bob: I can't my computer has Pop Up Toretse
viết bởi Will Reed 23 Tháng năm, 2008

Words related to Pop Up Toretse

bob computer john pop up