tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

Population: 8,000 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?