tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A mixture of country music and porn music. The music is mostly country music but the lyrics and theme is pornagraphic.
Do you like porn country.
viết bởi Deep blue 2012 24 Tháng ba, 2010