tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Having rap lyrics that are spiritual and uplifting rather than violent or misogynous
I like his style. He's got a positive tip.
viết bởi The Chicken 2010 19 Tháng hai, 2010