tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A person who came after Madonna.
Sarah was a Postmadonna, being born after august 16, 1958
viết bởi F1n3 18 Tháng bảy, 2011