tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A young beautiful woman.
Wow, look at that girl walking down the street, what a pretty baby!
viết bởi SteveMor909 16 Tháng sáu, 2007