tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A douchebag/dick. Someone who is thoroughly evil, to the point where they probably cheered for Hurricane Katrina.
Bill: Yo did you hear Matt hates black people?
Jerome: Yea dude, he's so pro-katrina
viết bởi $ac 14 Tháng hai, 2012