tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Adj- With a nature of propaganda
Bill McPolitics: "We are the best country in the world!"

John Doe: "Dude... that is some propagandeous bullshit."
viết bởi The Gluck 12 Tháng tư, 2013