tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Getting so drunk that you puke on someone.
Last night I got pukin' on Katie drunk after I blacked out.
viết bởi arbarbarbar 09 Tháng tám, 2012