tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The object of vulgarity.
Something repugnant and morbid.
Frank:*Looks at fat woman* 'EURGH she's a right pukka harv!
Zac: Yeah she's not exactly a FLIRJ
viết bởi doolamaquits 19 Tháng chín, 2008

Words related to Pukka harv

flirj eww fat gross harv munter pukka skanky ugly