tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Pulling a asshole move on one of your friends.
(*Guy flirts with friends girlfriend)Wow, don't be pulling a Ian on me.
viết bởi music15life 25 Tháng mười, 2010