tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Similar to idiot or moron.
That lady at the insurance agency was a pusseldink.
viết bởi G.BRI 23 Tháng tư, 2009

Words related to Pusseldink

atc dumbass g.brison idiot prick