tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A man that will hit any pink that can be had for free.
Man, when I grow up I wanna be a pussy mongrel like Calvin.
viết bởi FilcherDilcher 03 Tháng sáu, 2010