tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Busting a nut all over a chick's stomach, chest, ass, back, or face.
Gavin couldn't hold it in any longer... PUUAQQ!!!
viết bởi GL4966 22 Tháng một, 2010