tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
The act of total domination.
God says: pwndizzleownagementation
viết bởi T. Young 25 Tháng năm, 2007