tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
One who has sex with dead baby animals that are on fire.
Ryans a Friggin Pyronecropedibestophyl! That Rat Bastard!
viết bởi Myles 19 Tháng mười, 2003