tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Q-nips = long, dangly, mangly, nips that result from daily breast feeding for about three or more years. See below...
Q-nips illustration:

QQ
viết bởi Mike Bozdog 19 Tháng sáu, 2006