tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The light headed feeling or nicotine rush you get from smoking a cigarette
I'm felling pretty quashed after that fag.
viết bởi nxt. 04 Tháng năm, 2009
 
2.
To be very drunk, or burnt out.
'Goddamn I was quashed the other night at that party'
viết bởi 4:20 12 Tháng bảy, 2005