tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1. a person who is very odd
2. a person who is very gay
Yeah, didn't you know - he's as queer as a lemonade sandwich!
viết bởi ytsirk nosnibor 04 Tháng hai, 2010