tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A sexy man, most likly to coolest most badass awesome person you know.
A quentun walked into my classroom.
viết bởi Quentun brown 15 Tháng tám, 2013