tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The new spanish word for cheeseburger. Originating from "queso" (cheese) and "hamborguesa" (hamburger).
Yo quiero un quesoborguesa. (I want a cheeseburger.)
viết bởi Juan Onjuan 19 Tháng mười, 2009

Words related to Quesoborguesa

cheese food hamburger slang spanish