tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
The acronym for the saying that I made up: Randomness is the essence of brillaince.
"RITEOB, ya can't deny it"
viết bởi DDarko 26 Tháng tư, 2004