tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Owning someone soo hard that its funny.
Player1"this kid is pathetic"
player2"yea i just ROLFstomped him"
viết bởi Lawlubad 15 Tháng mười, 2008