tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
RTFFAQ means "read the fine (list of) frequently asked questions"
Hey Johnny, RTFFAQ, douchebag!
viết bởi HTH 26 Tháng một, 2003