tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
"Read the fucking headline"
from Fark
I only had to RTFH to know the article was a keeper.
viết bởi illb 12 Tháng một, 2005