tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Abbreviation for "Ranger The Fuck Up"
Basically meaning "suck it up, rub some dirt on it, keep moving"
RTFU cupcake, keep moving
viết bởi hmrs 23 Tháng tám, 2010
 
2.
Roll The Fuck up
como bobby g u aint had green in a minute RTFU nigga!
viết bởi ecksean 09 Tháng bảy, 2011