tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a rad retard
You were out of control last night; such a radtard!
viết bởi Hopelizly 22 Tháng tư, 2010