tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A combination of the words Rad, and Tubular. When something is extremely awesome.
That concert was "radtubulon"!
viết bởi Zanic Fondora 03 Tháng tám, 2007

Words related to Radtubulon

rad radtub tub tubular