tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To put an object into rainbow order.
I put my silly bands into rainbowetic order!
viết bởi taytayisveryawesome27 02 Tháng một, 2011