tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
sexuall attraction towards unicorns.
Lina is thinking about Trying out being a "Rainbowsexuall".
viết bởi Unicorn man! 19 Tháng một, 2013