tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Drinking with your friends and having a good time

or drinking as much alcohol with your friends in a limited time
Hey bro lets do some rallying tonight!

We rallied all last night
viết bởi Hitman504 20 Tháng tám, 2009