tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Wouldn't you like to know!
Monk: "Dude, that 14 year old, I'd deff hit that!"

Luis: Ugh....... rape tent.
viết bởi Monkaroni 19 Tháng hai, 2009

Words related to Rape Tent

boob butt rape tent vagina