tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
When you pinch someone on the underside of their upper arm.
Don't piss me off, or I'll raper pinch you!
viết bởi ArchuKinLer household 18 Tháng mười, 2010