tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
(verb) To rape, but in an epic proportion. The rape of all rapes.
Jack-"Dude you just got rapetaclificated!"
viết bởi Quinnie-Pooh 09 Tháng năm, 2010