tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
To be really fucking shitfaced

See Tineyed
Junt - "Man I was fuckin' Rat Headed last night"

Ash - "Yeah Boy"
viết bởi too_fast 20 Tháng sáu, 2011