tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Basically making anything ratchet
West High School IB is the ratchetfied version of IB
viết bởi cathyzhangy 09 Tháng tư, 2014