tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
An unattractive tattoo that a ratchet (ghetto) chick or a ratchet (ghetto) guy has on their body.
Guy 1: DAYUMMM did you see that girls tattoo?

Guy 2: Yea thats a ratchettoo, smgdh
viết bởi notayoungboy09 23 Tháng mười hai, 2010