tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To create batch files across a range of files
I'm going to Ratchify those files!?!?!!1!?!?
viết bởi d347hm4n 08 Tháng chín, 2008

Words related to Ratchify

1337 batch programming ratchet words