tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Down ass bitch!
pop that shit Ratheal!
viết bởi BIG ROB! 08 Tháng chín, 2008

Words related to Ratheal

ass cunt poop shit