tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Punk that isn't cooked yet.
This is a really raw punk, I hope it doesn't give me salmonella.
viết bởi Iknoweverything290783 25 Tháng năm, 2011