tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Super cool Asian Girl, Funny, sweet, Cute, Smart, Intelligent, and Way better Than Les!
Reaksa, She goings to Lincoln High school
viết bởi Askear Yah 01 Tháng ba, 2010