tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The best band around.
Scott, Mark M., Epp, and Mark (who took over for Jonah) make up Red Wanting Blue.
viết bởi Brockman 06 Tháng chín, 2003