tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A word used to describe something of high quality, or something very fun. Sometimes used to describe something royal.
That party was so reginal. He's very reginal.
viết bởi TheEarthIsRound 05 Tháng mười, 2010