tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
To take one's finger off.

Pronounced: Re`gi^no,Regìno
He reginoed his thumb!
SNAP OH!
viết bởi Regino Owner 25 Tháng ba, 2008

Words related to Regino

finger off pizza take