tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To resurrect a dying boner
Girl : Oh no you're going soft!

Guy: ResurErection
viết bởi thecowguy 12 Tháng mười, 2012